Wytyczne do projektowania

KEGW to zespół inżynierów posiadających wieloletnią praktykę w eksploatacji i utrzymaniu systemu odwodnienia miasta oraz w zagadnieniach związanych z hydrauliką, szczególnie dla sieci kanalizacyjnych i rowów, a także hydrologią. Każdego dnia umiejętnie łączą wiedzę w zakresie zrównoważonego projektowania, gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w terenach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem retencjonowania wód opadowych.

Wytyczne KEGW należy uwzględnić przy projektowaniu systemów odwadniających na terenie miasta Krakowa. Zebrane informacje przeznaczone są jako pomoc dla inwestorów, projektantów i wykonawców przy realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
i urządzeń wodnych (zbiorniki, budowle piętrzące, rowy, przepusty, wyloty).

Treść oparta jest na aktualnie obowiązujących normach, przepisach oraz dostępnej literaturze. Stosowanie wytycznych nie zwalnia projektanta z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.