Strategia KEGW

Jesteśmy jednostką miejską. Współuczestniczymy w zarządzaniu systemem przeciwpowodziowym Krakowa i utrzymujemy odwodnienie na terenie miasta. Realizujemy ważne inwestycje w obszarze nowych technologii i energii odnawialnej. Dbamy o aktualne potrzeby mieszkańców, jak i przyszłych pokoleń. 

Odwodnienie miasta

Głównym celem jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jest zabezpieczenie miasta przed podtopieniami, jakie niosą za sobą gwałtowne deszcze. Przed nami strategiczne zadania m. in. zinwentaryzowanie systemu odprowadzenia wód opadowych, uregulowanie stanu prawnego i udrożnienie rowów melioracyjnych, budowa przepompowni i zbiorników retencyjnych.

Kraków wśród 44 miast przystosowujących się do zmian klimatu
piątek, 3 marca 2017 r.

Kraków jako jedno z 44 polskich miast zawarł porozumienie z Ministerstwem Środowiska. Miasto zadeklarowało udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu dla każdego z 44 największych polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Miasta są terenami szczególnie wrażliwymi, w których koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania. Obecnie ludność polskich miast ocenia się na około 23,3 mln osób, co stanowi ponad 60 proc. populacji kraju. Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję ekonomiczną całych państw, jak również na jakość życia ich mieszkańców.

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska: konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu Państwa.

W ramach prac nad projektem eksperci Konsorcjum przeprowadzą liczne analizy i opracowania, ale cały proces przygotowania MPA będzie realizowany we współpracy z władzami miast oraz przy aktywnej partycypacji społecznej i zaangażowaniu mieszkańców. Wdrożenie działań zaplanowanych w MPA przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

W ramach projektu zaplanowano szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną, która będzie służyć podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu i przystosowaniu do ich skutków.