Retencja przy ul. Burzowej

Inwestycja odwadniająca nowohucką Luboczę. W ramach prac zbudowane zostaną dwa nowe zbiorniki retencyjne, a także przebudowane zostanie koryto istniejącego rowu wraz z kanałem retencyjnym, zastawkami oraz odbiornikiem wód deszczowych.

W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe zbiorniki, a istniejący rów zostanie rozbudowany, by w jak najskuteczniej odwadniać obszar zabudowany. Mieszkańcy pobliskich ulic Burzowej i Łazowej od kilku lat walczą o zabezpieczenie swoich posesji przed podtopieniami w czasie deszczy nawalnych. Zabudowania położone są stosunkowo nisko, co przy obfitych opadach i szybkim spływie powierzchniowym skutkuje wezbraniami.

Wykonawca ma 20 miesięcy na realizację zadania, czyli przebudowę ponad 400 metrów rowu oraz budowę dwóch zbiorników retencyjnych. Łączna uzyskana pojemność retencyjna inwestycji wyniesie blisko 3000 m³.

Zadanie w ramach dwóch pozycji WPF: Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej, poz. WPF: KEGW/O2.29/23  oraz Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy poz. WPF: KEGW/O2.13/20

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z:

  • budową zbiornika retencyjnego „001_ZR” na działce nr 162 obręb NH-12 w rejonie ulic Burzowej i Łazowej
  • budową zbiornika retencyjnego na działce nr 163/2
  • przebudową istniejącego koryta rowu R_Burzowa na odcinku od zakrętu ul. Burzowej (rejon ul. Burzowej 3) do odbiornika (tuż przed nasypem kolejowym)

Celem inwestycji jest redukcja ryzyka podtopień istniejących zabudowań, jak również ograniczenie skutków w trakcie zdarzeń opadowych. Realizacja zbiorników przyczyni się zwiększenia ilości retencjonowanej wody oraz zwiększenia sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Wartość zadania: wartość wg kosztorysu  6 320 498 zł  

Stan zaawansowania: w trakcie postępowania przetargowego; złożono 12 ofert; trwa ocena ofert

Termin zakończenia: listopad 2025r.