Podania, postulaty, skargi

Skargi czy wnioski związane z działalnością KEGW mogą być wnoszone m.in.:

Wnoszona skarga lub wniosek powinny zawierać imię, nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek. Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Podania

Podanie powinno spełniać wymogi określone w art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań określony został w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej, której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

Tryb i sposób wnoszenia i rozpatrywania podań określony został w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

12 616 7555

pod tym numerem telefonu można zgłaszać przez całą dobę zauważone przypadki niedrożnych studzienek, uszkodzonej infrastruktury odwodnieniowej, zapytać o ocenę istniejącego ryzyka powodziowego czy po prostu podzielić się z nami opinią albo uwagami, które zostaną rozpatrzone przez zespół specjalistów KEGW. W przypadku zgłoszenia interwencji prosimy o podanie lokalizacji. Nasze ekipy utrzymaniowe natychmiast podejmą działania pod wskazanym adresem. Pracujemy dla Was 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Można skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: sekretariat@kegw.krakow.pl

Jesteśmy też tu: