Odwodnienie os. Kabel

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo osiedla przed podtopieniami, zwłaszcza podczas deszczy nawalnych. Rozwiązania techniczne będą sprowadzały się do budowy zbiornika retencyjnego oraz przepompowni, a także przebudowy istniejących kanałów. W czasie zagrożenia woda deszczowa spływająca z obszaru Bieżanowa w stronę osiedla Kabel będzie retencjonowana w zbiorniku. W pierwszym etapie zakładamy przeprowadzenie rozdziału kolektora w sposób poprawiający przepływy wód deszczowych od strony osiedli Kabel oraz Kurdwanów.

Zadanie dwuletnie. Opracowana inwentaryzacja oraz wykonane modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 34. Model zlewni wykonany.

Zadanie wymaga pozyskania gruntów, które dziś leża w rękach prywatnych. To polskie koleje realizujące swoje duże projekty inwestycyjne oraz spółka telefonika. Długość sieci kanałowej KABEL -29100 m, powierzchnia zlewni 446 268 m². Na tym obszarze musi powstać przepust pod torami PKP oraz zbiornik o pojemności ponad 4 tys m sześciennych – obrazując będzie to 10 metrowy blok pod ziemią. Rozmowy z właścicielami gruntów zostały rozpoczęte, czekamy na pierwsze ustalenia które pozwolą lepiej zabezpieczyć mieszkańców osiedla Kabel.

  • Budowa przepompowni „Kabel” – etap I – budowa / przebudowa kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie  

Zadanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji opadowej DN1000-3000mm, DN1500 oraz 1800×1600 wraz z komorami technologicznymi w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie.

Celem inwestycji jest budowa kanałów opadowych, których zadaniem będzie odseparowanie strug wód opadowych prowadzonych od strony osiedla Kabel poprzez uniemożliwienie przepływu zwrotnego generowanego od kolektora ze strefy ul. Malborskiej i od strefy osiedla „Na Kozłówce”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 288 w obr. P-52 oraz nr 81/21 obr. 52 Jedn. ewid. Podgórze

Wartość zadania: wartość z WPF  5 000 000 zł

Stan zaawansowania: w trakcie postepowania przetargowego; termin otwarcia ofert 11 marzec 2024

Termin zakończenia: kwiecień 2025r.