O nas

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) jest pierwszą w Polsce wyspecjalizowaną jednostką samorządową powołaną, by adaptować miasto do zmian klimatu. Adaptacja Krakowa do zmian klimatu to szansa na lepsze urządzenie miasta – miasta oszczędnego, wykorzystującego swoje zasoby i minimalizującego zagrożenia. Miasta odpornego i miasta, które jest wygodne do życia oraz przyjazne mieszkańcom.

KEGW funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku, zajmuje się m.in. budową i utrzymaniem systemu odwodnienia miasta, ochroną przeciwpowodziową i inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna nie posiada osobowości prawnej, działa jako jednostka budżetowa, która została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. W okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. jednostka realizowała zadania organizacyjne, niezbędne do uruchomienia właściwej działalności z dniem 1 stycznia 2020 roku.

UCHWAŁA NR XXII/459/19

Dyrekcja

Jerzy Popiel

Dyrektor

Adam Cebula

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Wodnej

Marek Bogacki

Zastępca Dyrektora ds. Energii i Nowych Technologii

KEGW wczuwa się w klimat Krakowa 

W styczniu 2019 roku ogłoszono, że 44 polskie miasta i aglomeracje powyżej 100 tys. mieszkańców opracowały swoje plany adaptacji do zmian klimatu. Wyzwania jakim będzie musiał sprostać Kraków, w myśl wykonanych analiz, dotyczyć będą przede wszystkim obszaru gospodarki wodnej, zdrowia publicznego i transportu. Duży zakres obowiązków związanych z przystosowaniem Krakowa do zmian klimatycznych spoczął na KEGW – jednostce budżetowej funkcjonującej od 1. stycznia 2020 r., której głównym celem jest wdrażanie w życie tego planu.

Błękitno-zielona infrastruktura

KEGW uruchomił do tej pory szereg zadań inwestycyjnych, przybliżających Kraków do tzw. neutralności klimatycznej. Podjęto aktywne działania w zakresie doskonalenia systemu zarządzania wodami opadowymi m. in. poprzez inwentaryzację sieci rowów i kanałów prowadzących wodę deszczową jak również ich modernizację i budowę, projektowanie i tworzenie różnej wielkości zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych i innych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury sprzyjającej lepszemu gospodarowaniu wodą opadową na terenie Krakowa. Ponadto jednostka wkłada duży wysiłek w działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W tym celu przygotowywany jest dla Krakowa program poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, powstaje system zarządzania energią i mediami w budynkach miejskich, przygotowywane są inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków i ich dostosowywania do współczesnych wymogów technicznych i środowiskowych. Jednostka angażuje się również w rozwój energetyki OZE rozproszonej opartej zarówno na indywidualnych, dachowych instalacjach fotowoltaicznych, jak i na systemach produkcji energii w ramach klastrów i spółdzielni energetycznych.