Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji dla budowy obszarów zieleni / zielono – niebieskiej infrastruktury na wybranych działkach Gminy Miejskiej Kraków, oznaczenie sprawy 4/VI/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowaniaWykonanie ekspertyz technicznych nośności dachów budynków użyteczności publicznej
– ETAP II, oznaczenie sprawy 3/V/2023
Ogłoszenie o zamówieniu
dokumentacja postępowania dostępna na Platformie e-zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania