Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie hybrydowej instalacji fotowoltaicznej na obiekcie użyteczności publicznej o mocy do 50 kWp z magazynem energii
Ogłoszenie o zamówieniu (nieobowiązkowe)
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 3 do zapytania – Projektowane Postanowienia Umowy (wzór umowy)

Opinia dotycząca aktualnego stanu technicznego budynku szkolnego przy ul. Hm. St. Millana 16 w Krakowie – dla zadania inwestycyjnego – Głęboka modernizacja energetyczna budynku szkolnego przy ul. Hm. St. Millana 16 w Krakowie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Rysunki inwentaryzacyjne
Załącznik nr 5 – Zestawienie powierzchni
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z Koncepcją architektoniczną, wyceną prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego – Głęboka modernizacja energetyczna budynku szkolnego przy ul. Hm. St. Millana 16 w Krakowie
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 4 – Wykaz usług
Załącznik nr 5 – Rysunki inwentaryzacyjne
Załącznik nr 6 – Zestawienie powierzchni
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty