Przetargi

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna jako Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:

 

Składanie ofert następuje wyłącznie za pośrednictwem aplikacji miniPortal oraz ePUAP.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

 

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

 

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

 

Identyfikator postępowania (ID) dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest  na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. W trakcie prowadzonego postępowania Wykonawca musi posługiwać się jedynie ID postępowania z miniPortalu.

 

W celu prawidłowego złożenia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakowym Identyfikatorem z miniPortalu.

Identyfikator postępowania nadawany przez Platformę e-Zamówienia rozpoczyna się od liter OCDS… i ma 42 znaki. Służy on jedynie do działań prowadzonych na Platformie przez Zamawiającego.

W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularzu ID z Platformy e-Zamówienia a nie ten wskazany w SWZ i dostępny na miniPortalu, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej odszyfrowania.

 

Przypominamy również, że Ofertę w postępowaniach powyżej tzw. progów unijnych Wykonawca  sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W tzw. procedurze krajowej dopuszczalne jest zarówno podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym jak i podpisanie profilem zaufanym lub podpisem osobistym.