Deklaracja Dostępności

dostepność informacyjna

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.kegw.krakow.pl

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one jedynie charakter poglądowy. Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności. Strona jest czytelna, funkcjonalna i uporządkowana.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych. Na stronie można zmieniać kontrast i wielkość czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Wasiak, mwasiak@kegw.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 008 807. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna mieści się pod adresem: Os. Szkolne 27 31-977 Kraków.

Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych.