Budżet obywatelski

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem punktów głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa. Głosować będzie można od 22 września do 6 października 2023 r.

Głosować będzie można:

  • online – poprzez platformę internetową budzet.krakow.pl
  • osobiście – poprzez kartę do głosowania w jednym ze 179 punktów do głosowania

Wykaz punktów do głosowania dostępny jest tutaj.

Aby głos był ważny, należy zagłosować na trzy projekty dzielnicowe zgodnie z dzielnicą zamieszkania oraz na trzy projekty ogólnomiejskie. Najwyżej oceniany przez głosującego projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt. 

Budżet obywatelski 2021 – zadanie realizowane przez KEGW

Projekt realizowany przez KEGW : OGRÓDEK BADAWCZO – EKOLOGICZNY W Dzielnicy VIII

Rozpoczęto przygotowanie do przetargu dla zamówienia pn. Budowa „Ogródka badawczo-ekologicznego w VIII dzielnicy miasta Krakowa” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Szkoły Podstawowej nr 54 im. J. Tuwima w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 122.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 54 im J. Tuwima w Krakowie ul. Tyniecka 122, działka nr 52/2 obr.5 Podgórze

Opis projektu

Budowa ogródka badawczo- ekologiczno -meteorologicznego w naszej dzielnicy. Ogródek będzie wyposażony w :


1. Czujnik zapylenia PM2.5 i PM10  – czujnik smogu.
2. Miernik hałasu.
3. Ekran LED do prezentacji danych z urządzeń pomiarowych.
4. Edukacyjna klatka meteorologiczna z przyrządami pomiarowymi.
5. Wiatromierz Wilda.
6. Deszczomierz Hellmanna ze słupkiem.
7. Urządzenia pomiarowe do porównywania temperatury powietrza i temperatury gruntu.
8. Edukacyjna elektrownia wiatrowa.
9. Edukacyjna elektrownia słoneczna.
10. Automatyczna stacja meteorologiczna. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest edukacja ekologiczna lokalnej społeczności mieszkańców osiedla Kostrze, Bodzów, Pychowice, Skotniki i Tyniec. Głównym celem jest kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie polegających na stworzeniu na terenie dużego ogrodu szkolnego ścieżki przyrodniczej w postaci stacji badawczo- ekologiczno –meteorologicznego. Dzięki wyposażeniu ogrodu szkolnego w urządzenia pomiarowo – badawcze,  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie będą mieć możliwość prowadzenia wielu badań ekologicznych metodą projektów edukacyjnych oraz mieszkańcy lokalnych osiedli będą mogli codziennie odczytywać i badać warunki pogodowe ( temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie, ilość opadów, nasłonecznieni, siłę i kierunek wiatru) oraz sprawdzać stopień zanieczyszczenia powietrza pyłami (smogu) oraz mierzyć poziom hałasu. Dzięki wybudowaniu na terenie ogrodu szkolnego stacji badawczej, zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie oraz innych ościennych szkół ( SP62, SP66, SP132) jak i mieszkańcy lokalnych osiedli będą poznawać i dostrzegać wartość środowiska przyrodniczego oraz jego eksplorację przez człowieka. Użytkownicy ogródka będą badać i analizować wpływ człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze oraz będą szukać rozwiązań w celu poprawy stanu jakości lokalnych ekosystemów.
Ogólnodostępny ogródek badawczo- ekologiczno – meteorologiczny stworzy możliwość wykonywania samodzielnych pomiarów i publikacji ich wyników on-line na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie.
Dzięki poznawaniu własnego otocznia od najmłodszych lat, będziemy mieć realny wpływ na budowanie świadomości społecznej przyszłych pokoleń oraz zrozumienia procesów zachodzących w skali globalnej. Wzbudzania zainteresowania i troskę o warunki w jakich mieszamy i się uczymy. Pozwoli na prowadzenie międzyszkolnych warsztatów i zajęć plenerowych oraz obserwacji warunków pogodowo – klimatycznych.
Projekt pomoże zintegrować najmłodszych mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki, wokół ważnego aspektu życia, nadając ich działaniom ogólnospołeczny wymiar.

Charakterystyka długoterminowych skutków: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie występowania zróżnicowanych opadów a co za tym idzie adaptacji do zmian klimatu w kontekście suszy i powodzi. Monitoring emisji, zysku energetycznego, edukacja w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Środki na BO 2021

W roku 2021 do dyspozycji autorów projektów przeznaczona była wówczas rekordowa suma – aż 35 mln zł, z czego kwota 7 mln zł zostało przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, reszta na dzielnicowe.

Ponadto, w edycji zgłaszano propozycje zadań mogą być realizowane w cyklu jednorocznym lub dwuletnim.

Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25 tys.zł oraz wyższy niż 1,4mln złotych. W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to2,5tys.zł, natomiast kwoty maksymalne są różne w każdej z dzielnic.


Budżet obywatelski 2020 – zadanie realizowane przez KEGW w VII edycji

Łap deszczówkę!

Projekt realizowany przez KEGW na terenach 6 szkół dzielnicowych. Chcemy osadzić zbiorniki do magazynowania deszczówki, o pojemności do 3 tys. litrów każdy. Urządzenia będą podpięte do rynien dachowych. To związanie, które ograniczy odpływ wód opadowych do kanalizacji, a równocześnie pomoże zadbać o rośliny w trakcie suszy. Sposób instalacji zbiorników jest łatwy w montażu i obsłudze. Wkopany do gruntu pojemnik nie ograniczy przestrzeni użytkowej wokół szkoły. Zbiorniki będą wyposażone w pompę oraz dodatkowe filtry do zatrzymywania zanieczyszczenia co poprawi jakość wody. Do udziału w projekcie zaproszono 6 szkół z dzielnicy III (Prądnik Czerwony).

Obecnie dobiegają końca prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, przed KEGW zdobycie niezbędnych pozwoleń i realizacja zadania w terenie.

Korzyści płynące z posiadania zbiorników:

– uniezależnienie od ograniczeń w dostępie do wody podczas suszy – wielu z nas mieszka na terenach, które podczas suszy dotyka ograniczenie w dostępie do wody. Posiadając zbiorniki na wodę możemy wcześniej nazbierać, a podczas suszy wykorzystać zgromadzony zapas wody.


– woda deszczowa jest lepsza dla roślin niż kranówka – deszczówka to woda miękka, która dopiero przez kontakt z podłożem i dalsze procesy swoją naturalną miękkość traci. Korzystając z zapasów wody deszczowej zyskujemy zatem dostęp do wody bardziej sprzyjającej roślinom.

– deszczówka zostanie wykorzystana do podlewania zieleni, dzięki czemu uda się ograniczyć zużycie wody z instalacji miejskiej. Szczególnie szkoły, wokół których jest sporo terenów zielonych, mogą coraz bardziej dotkliwie odczuwać narastającą suszę.

– projekt przyczyni się do zrozumienia roli i znaczenia wody w przyrodzie oraz gospodarce człowieka, a także wpłynie pozytywnie na rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców dzielnicy.

Kwota potrzebna do realizacji – 54 000,00 PLN

Toaleta przy Kopcu Piłsudskiego

Toaleta przy asfaltowym placyku w okolicy Kopca Piłsudskiego została już uruchomiona.

Okolice Kopca Piłsudskiego są bardzo popularnym miejscem rekreacji. Wielu krakowian spędza tu swój wolny czas. Najbliższa toaleta znajdowała się w ZOO. Nowa toaleta przy Kopcu Piłsudskiego jest przenośna ponieważ w okolicy nie ma sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mobilne rozwiązanie było jedynym wyjściem. Utrzymaniem toalety również zajmuje się KEGW.

Zakątek zieleni i nowa studnia miejska przy Placu na Stawach.

Remont studni będzie realizowany przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. O zieleń na placu, zasadzenie dekoracyjnej roślinności i posadowienie ławek zadba bratnia jednostka KEGW czyli Zarząd Zieleni Miejskiej. Dodatkowo z myślą o seniorach, na palcu zostanie posadowiony stół do gry w szachy.

Modernizacja studni wraz z planowanym zagospodarowaniem terenu poprawi estetykę otoczenia i bezpieczeństwo użytkowników. Ławki wraz z nasadzeniami stworzą przestrzeń sprzyjającą integracji i odpoczynkowi.