Budżet obywatelski

Przed nami 11. edycja budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa, składanie projektów rozpoczęło się 1 lutego 2024

Mieszkańcy zdecydowali – wyniki zwycięskich projektów

Sport wśród projektów ogólnomiejskich, a zieleń w dzielnicach – to najchętniej wybierane kategorie spośród projektów poddanych pod głosowanie w 10 edycji BO.

Łącznie aż 144 projekty będą realizowane w wyniku głosowania mieszkańców. Wśród tych zadań 9 to ogólnomiejskie, natomiast 135 to dzielnicowe. Na ich wykonanie przeznaczono 38 mln złotych.

Zwycięski projekt ogólnomiejski to „Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci”. Zdobył 8350 głosów, a tym samym uzyskał najwięcej, bo aż 21 397 punktów. Projektodawcy przewidzieli na jego realizację 1 mln 490 tys. zł. Na drugim miejscu śród projektów o charakterze ogólnomiejskim, które zostaną zrealizowane znalazł się projekt „1,5 miliona złotych na nowe nasadzenia drzew i krzewów w każdej dzielnicy”, który zdobył 13 433 punktów. Zwycięską trójkę zamyka z 13 051 punktami projekt „Pokonajmy raka – bezpłatne badania krwi”. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty: „Dzień Dziecka na sportowo” (12 638 punktów), „Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny Nowohucianin” (11 642 punktów), „Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt” (11 003 punktów), „Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!” (10 094 punktów), „Stwórzmy Wspólnie Las* Krakowian” (8 230 punktów) oraz „Krzewienie Sportu w Osiedlach Peryferyjnych” (5 704 punktów).

– Dziękuję mieszkańcom za tę frekwencję. Mobilizację było widać podczas różnych spotkań, w których brałem udział. Na przestrzeni tej dekady istnienia budżetu obywatelskiego obserwujemy zmiany wśród projektów które były zgłaszane i wybierane. Na początku zainteresowaniem cieszyły się projekty infrastrukturalne, były i są nadal zadania z zakresu zieleni, a teraz licznie dołączyły także projekty związane z integracją społeczną, sportem. Ten trend i oddolne zainteresowanie wzmacnianiem kontaktów międzyludzkich bardzo cieszy, zwłaszcza w czasach po pandemii – mówił podczas konferencji związanej z ogłoszeniem wyników Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Kto, gdzie i jak głosował?

Ta edycja była wyjątkowa, nie tylko ze względu na okrągły jubileusz, ale także z uwagi na liczbę osób głosujących. Przez dwa tygodnie głos oddało aż 69 490 mieszkańców. To o 23 395 więcej niż w roku 2022, co daje 8-procentową frekwencję, w porównaniu do 6-procentowej z poprzedniej edycji.

Jeśli chodzi o formę głosowania, to tylko nieco więcej było głosów oddanych elektronicznie (50,2%), gdyż równie chętnie głosowano w stacjonarnych punktach (49,8%). W tym roku było 187 takich lokalizacji na terenie miasta i dodatkowo 39 punktów mobilnych. Łącznie ważnych głosów to 64 907.

Tak jak w latach poprzednich, podczas głosowania najbardziej aktywną grupą były osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem życia oraz te w przedziale od 26 do 35 roku. Wśród głosujących było 56,70% kobiet i 43,30% mężczyzn. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Warto przypomnieć, że w tym roku rekordowa była także ilość propozycji zadań, które zostały zgłoszone przez krakowian – aż 1142, z czego pod głosowanie poddano 714 projektów.

Dzielnicowe projekty

Najwięcej zadań zostanie wykonanych w dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim oraz XVII Wzgórza Krzesławickie – po 12, w dzielnicy XIII Podgórze 10, a najmniej w dzielnicy XV Mistrzejowice oraz XVI Bieńczyce – po 4 projekty.

Chociaż wśród projektów dzielnicowych dominowała zieleń (35%), to dużą popularnością cieszyły się także zadania dotyczące kultury, szeroko rozumianego społeczeństwa oraz sportu.

Prawie w każdej dzielnicy znalazły się projekty związane z realizowaniem piłkarskich lub sportowych marzeń. W wielu dzielnicach postawiono także na wspieranie czytelnictwa i lokalnych bibliotek.

Coraz większą popularność zyskują tężnie solankowe i zgodnie z wolą mieszkańców, dzięki tej edycji BO, będą jeszcze w czterech miejscach.

Te wszystkie projekty będą realizowane w przeciągu dwóch najbliższych lat.

Wszystkie zwycięskie projekty można sprawdzić w prezentacji :

Budżet obywatelski 2021 – zadanie realizowane przez KEGW

Projekt realizowany przez KEGW : OGRÓDEK BADAWCZO – EKOLOGICZNY W Dzielnicy VIII

Rozpoczęto przygotowanie do przetargu dla zamówienia pn. Budowa „Ogródka badawczo-ekologicznego w VIII dzielnicy miasta Krakowa” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie Szkoły Podstawowej nr 54 im. J. Tuwima w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 122.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 54 im J. Tuwima w Krakowie ul. Tyniecka 122, działka nr 52/2 obr.5 Podgórze

Opis projektu

Budowa ogródka badawczo- ekologiczno -meteorologicznego w naszej dzielnicy. Ogródek będzie wyposażony w :


1. Czujnik zapylenia PM2.5 i PM10  – czujnik smogu.
2. Miernik hałasu.
3. Ekran LED do prezentacji danych z urządzeń pomiarowych.
4. Edukacyjna klatka meteorologiczna z przyrządami pomiarowymi.
5. Wiatromierz Wilda.
6. Deszczomierz Hellmanna ze słupkiem.
7. Urządzenia pomiarowe do porównywania temperatury powietrza i temperatury gruntu.
8. Edukacyjna elektrownia wiatrowa.
9. Edukacyjna elektrownia słoneczna.
10. Automatyczna stacja meteorologiczna. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem zadania jest edukacja ekologiczna lokalnej społeczności mieszkańców osiedla Kostrze, Bodzów, Pychowice, Skotniki i Tyniec. Głównym celem jest kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych społeczności lokalnej poprzez wykorzystanie zasobów Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie polegających na stworzeniu na terenie dużego ogrodu szkolnego ścieżki przyrodniczej w postaci stacji badawczo- ekologiczno –meteorologicznego. Dzięki wyposażeniu ogrodu szkolnego w urządzenia pomiarowo – badawcze,  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie będą mieć możliwość prowadzenia wielu badań ekologicznych metodą projektów edukacyjnych oraz mieszkańcy lokalnych osiedli będą mogli codziennie odczytywać i badać warunki pogodowe ( temperatura powietrza, wilgotność, ciśnienie, ilość opadów, nasłonecznieni, siłę i kierunek wiatru) oraz sprawdzać stopień zanieczyszczenia powietrza pyłami (smogu) oraz mierzyć poziom hałasu. Dzięki wybudowaniu na terenie ogrodu szkolnego stacji badawczej, zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie oraz innych ościennych szkół ( SP62, SP66, SP132) jak i mieszkańcy lokalnych osiedli będą poznawać i dostrzegać wartość środowiska przyrodniczego oraz jego eksplorację przez człowieka. Użytkownicy ogródka będą badać i analizować wpływ człowieka na lokalne środowisko przyrodnicze oraz będą szukać rozwiązań w celu poprawy stanu jakości lokalnych ekosystemów.
Ogólnodostępny ogródek badawczo- ekologiczno – meteorologiczny stworzy możliwość wykonywania samodzielnych pomiarów i publikacji ich wyników on-line na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie.
Dzięki poznawaniu własnego otocznia od najmłodszych lat, będziemy mieć realny wpływ na budowanie świadomości społecznej przyszłych pokoleń oraz zrozumienia procesów zachodzących w skali globalnej. Wzbudzania zainteresowania i troskę o warunki w jakich mieszamy i się uczymy. Pozwoli na prowadzenie międzyszkolnych warsztatów i zajęć plenerowych oraz obserwacji warunków pogodowo – klimatycznych.
Projekt pomoże zintegrować najmłodszych mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki, wokół ważnego aspektu życia, nadając ich działaniom ogólnospołeczny wymiar.

Charakterystyka długoterminowych skutków: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie występowania zróżnicowanych opadów a co za tym idzie adaptacji do zmian klimatu w kontekście suszy i powodzi. Monitoring emisji, zysku energetycznego, edukacja w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Środki na BO 2021

W roku 2021 do dyspozycji autorów projektów przeznaczona była wówczas rekordowa suma – aż 35 mln zł, z czego kwota 7 mln zł zostało przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, reszta na dzielnicowe.

Ponadto, w edycji zgłaszano propozycje zadań mogą być realizowane w cyklu jednorocznym lub dwuletnim.

Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25 tys.zł oraz wyższy niż 1,4mln złotych. W przypadku projektów dzielnicowych minimalna wartość zgłoszonego projektu to2,5tys.zł, natomiast kwoty maksymalne są różne w każdej z dzielnic.


Budżet obywatelski 2020 – zadanie realizowane przez KEGW w VII edycji

Łap deszczówkę!

Projekt realizowany przez KEGW na terenach 6 szkół dzielnicowych. Chcemy osadzić zbiorniki do magazynowania deszczówki, o pojemności do 3 tys. litrów każdy. Urządzenia będą podpięte do rynien dachowych. To związanie, które ograniczy odpływ wód opadowych do kanalizacji, a równocześnie pomoże zadbać o rośliny w trakcie suszy. Sposób instalacji zbiorników jest łatwy w montażu i obsłudze. Wkopany do gruntu pojemnik nie ograniczy przestrzeni użytkowej wokół szkoły. Zbiorniki będą wyposażone w pompę oraz dodatkowe filtry do zatrzymywania zanieczyszczenia co poprawi jakość wody. Do udziału w projekcie zaproszono 6 szkół z dzielnicy III (Prądnik Czerwony).

Obecnie dobiegają końca prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, przed KEGW zdobycie niezbędnych pozwoleń i realizacja zadania w terenie.

Korzyści płynące z posiadania zbiorników:

– uniezależnienie od ograniczeń w dostępie do wody podczas suszy – wielu z nas mieszka na terenach, które podczas suszy dotyka ograniczenie w dostępie do wody. Posiadając zbiorniki na wodę możemy wcześniej nazbierać, a podczas suszy wykorzystać zgromadzony zapas wody.


– woda deszczowa jest lepsza dla roślin niż kranówka – deszczówka to woda miękka, która dopiero przez kontakt z podłożem i dalsze procesy swoją naturalną miękkość traci. Korzystając z zapasów wody deszczowej zyskujemy zatem dostęp do wody bardziej sprzyjającej roślinom.

– deszczówka zostanie wykorzystana do podlewania zieleni, dzięki czemu uda się ograniczyć zużycie wody z instalacji miejskiej. Szczególnie szkoły, wokół których jest sporo terenów zielonych, mogą coraz bardziej dotkliwie odczuwać narastającą suszę.

– projekt przyczyni się do zrozumienia roli i znaczenia wody w przyrodzie oraz gospodarce człowieka, a także wpłynie pozytywnie na rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców dzielnicy.

Kwota potrzebna do realizacji – 54 000,00 PLN

Toaleta przy Kopcu Piłsudskiego

Toaleta przy asfaltowym placyku w okolicy Kopca Piłsudskiego została już uruchomiona.

Okolice Kopca Piłsudskiego są bardzo popularnym miejscem rekreacji. Wielu krakowian spędza tu swój wolny czas. Najbliższa toaleta znajdowała się w ZOO. Nowa toaleta przy Kopcu Piłsudskiego jest przenośna ponieważ w okolicy nie ma sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mobilne rozwiązanie było jedynym wyjściem. Utrzymaniem toalety również zajmuje się KEGW.

Zakątek zieleni i nowa studnia miejska przy Placu na Stawach.

Remont studni będzie realizowany przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. O zieleń na placu, zasadzenie dekoracyjnej roślinności i posadowienie ławek zadba bratnia jednostka KEGW czyli Zarząd Zieleni Miejskiej. Dodatkowo z myślą o seniorach, na palcu zostanie posadowiony stół do gry w szachy.

Modernizacja studni wraz z planowanym zagospodarowaniem terenu poprawi estetykę otoczenia i bezpieczeństwo użytkowników. Ławki wraz z nasadzeniami stworzą przestrzeń sprzyjającą integracji i odpoczynkowi.