Rowy

KEGW do swoich strategicznych zadań dodał porządkowanie stanu ewidencyjnego, prawnego i własnościowego rowów. W początkowym okresie zostanie wytypowana aktualna sieć rowów strategicznych dla której zostaną wdrożone badania w zakresie:

  • potrzeb wykreślenia z ewidencji urządzeń melioracji wodnych rowów, które przestały pełnić znaczenie rolnicze z uwagi na dokonaną zmianę użytkowania terenu. Po wykonaniu ww. analiz rozpocznie się proces składania wniosków do Wód Polskich o dokonanie zmiany w ewidencji urządzeń melioracji wodnej,
  • zlecanie operatów geodezyjnych, które będą stanowiły podstawę do prowadzenia profesjonalnej ewidencji jak również rozmów (negocjacji) z właścicielami terenów w celu uzyskania tytułu prawnego do utrzymywania istniejących urządzeń odwadniających drogi, place, itp. przez Gminę Miejską Kraków.
  • w następnym etapie czynności jak wyżej będą realizowane dla rowów prowadzących wody komunalne które nie będą zaliczone dla rowów strategicznych.