Koncepcje odwodnieniowe

Wariantowe koncepcje odwodnienia wybranych obszarów Krakowa.

W roku 2020 roku pomimo wielu pandemicznych ograniczeń udało się zakończyć prace przygotowawcze oraz podpisać umowy z wykonawcami wariantowych koncepcji odwodnienia dla 4 obszarów Krakowa:

 • pierwsza Koncepcja obejmuje obszar sięgający od Pychowic po Skawinę,
 • druga to wschodnia część Nowej Huty,
 • trzecia określi sytuację na osiedlach Rybitwy i Przewóz, – czwarta na terenach przy ul. Bugaj i Wrobela,
  Wykonanie koncepcji pochłonie      ok. 1 mln zł

Wykonawcy koncepcji dla 4 obszarów analizują obecnie materiały archiwalne dotyczące istniejącego systemu odwodnienia z historycznymi skutkami powodzi i podtopień wywołujących straty, obowiązujące i projekty miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego, zapisy wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, przeprowadzają inwentaryzację istniejącego na rozpatrywanym terenie uzbrojenia, w tym obiektów i urządzeń wodnych.

Tworzone koncepcje i realizowane na ich podstawie inwestycje przyczynią się do odtworzenia utraconej retencji, poprawią tym samym jakość życia w mieście, adaptacja do zmian klimatu czy przeciwdziałanie skutkom miejskiej suszy. W roku 2020 rozpoczęto prace nad Programem Budowy Przepompowni Na Wysokie Stany Wisły. Obecnie wyznaczane są lokalizacje dla 12 inwestycji, których zadaniem będzie ochrona miasta przed zalaniem.

Do tej pory opracowano 3 koncepcje odwodnieniowe:

 1. Koncepcja – Grębałów, Lubocza, Łuczanowice, Kantorowice ( 1000 ha )
 2. Koncepcja – Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice ( 850 ha )
 3. Koncepcja – Hallera ( Kosocice, Rżąka, Piaski Wielkie) ( 170 ha )

Równocześnie zaprogramowano opracowanie nowych koncepcji dla obszarów:

(Do realizacji)

 • K1 – Tonie
 • K2 – Tyniec, Kostrze, Pychowice
 • K3 – Sidzina
 • K4 – Rybitwy, Mogiła, Lesisko
 • K5 – obszar Suchego Jaru
 • K6 – Ruszcza, Wadów
 • K11 – zlewnia Rudawy
 • K12 – Bielany
 • Istniejące
 • K7 – Łuczanowice, Grębałów, Lubocza
 • K8 – rejon ul. Hallera
 • K9 – Kosocice, Rajsko , Soboniowice
 • K10 – Uzdrowisko Swoszowice

Celem opracowanie koncepcji jest analiza istniejącego stanu odwodnienia oraz wskazanie sposobów poprawy odprowadzanych wód z obszaru obszarów objętych koncepcją wraz z szacunkową wyceną proponowanych wariantów.