Koncepcje odwodnieniowe

1,2 mld zł będzie kosztować realizacja zadań zapobiegających podtopieniom w mieście. KEGW zakończył prace nad Koncepcjami Odwodnienia Wybranych Obszarów Krakowa.

Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna zakończyła trwające od 2020 roku prace nad Koncepcjami Odwodnienia Wybranych Obszarów Krakowa. Dokument zawiera wariantowe rozwiązania odwodnienia obszarów miasta, gdzie kanalizacji deszczowej nie ma albo jest niewystarczająca.

KEGW wspólnie z projektantami określił możliwości zastosowania rozwiązań w zakresie zagospodarowania wód opadowych (z uwzględnieniem błękitno – zielonej infrastruktury) wraz z możliwością odwodnienia terenów problematycznych w celu określenia konkretnych działań pod zlecenie przyszłych projektów budowlanych, a następnie wykonanie prac w konkretnych miejscach. Przykładowe rozwiązania to m.in. zbiorniki retencyjne, przydrożne muldy, pompownie, przepompownie na wysokie stany Wisły czy kolektory.


Koncepcyjne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych zostało przygotowane dla ok. 60% powierzchni Miasta Krakowa.

Koncepcje odwodnienia Krakowa

Udało się podpisać umowy z wykonawcami, którzy przygotują wariantowe koncepcje odwodnienia dla wybranych obszarów Krakowa.

Pierwsza Koncepcja obejmuje obszar sięgający od Pychowic po Skawinę, druga to wschodnia część Nowej Huty, trzecia określi sytuację na osiedlach Rybitwy i Przewóz, a czwarta na terenach przy ul. Bugaj i Wrobela.


Wykonawcy koncepcji analizowali materiały archiwalne dotyczące istniejącego systemu odwodnienia z historycznymi skutkami powodzi i podtopień wywołujących straty, obowiązujące i projekty miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego, zapisy wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, przeprowadzają inwentaryzację istniejącego na rozpatrywanym terenie uzbrojenia, w tym obiektów i urządzeń wodnych.

Koncepcje i realizowane na ich podstawie inwestycje przyczynią się do odtworzenia traconej retencji, co przyczyni się do poprawy jakości życia w mieście i jego adaptacji do zmian klimatu oraz przeciwdziałania skutkom suszy.

Wykonanie koncepcji pochłonęło ok. 1,2 mln zł.