Spodziewane rezultaty
zdjęcie LEUVEN

Bariery uniemożliwiające wdrażanie NBS w miastach to przede wszystkim :

  1. brak poparcia ze strony obywateli,
  2. brak działań ze strony interesariuszy oraz
  3. brak wglądu w wykorzystanie NBS w prywatnych przestrzeniach zewnętrznych.

Celem PACT jest eliminacja tych barier w wyniku zastosowania zintegrowanego podejścia opartego na trzech dźwigniach :

  1. zaangażowaniu obywateli,
  2. zaangażowaniu interesariuszy oraz
  3. wykorzystaniu  danych i technologii cyfrowych.
zdjęcie LEUVEN

Spodziewane wyniki PACT i jego wpływ na uruchomienie tych dźwigni to:

Dźwignia 1. Zaangażowanie obywateli

– Zreplikowana metoda angażowania obywateli we wdrożenie NBS;

– Duża liczba obywateli zaznajomionych z dodatkowymi korzyściami NBS;

– Duża liczba obywateli, którzy zmieniają zachowanie i wdrażają NBS na prywatnym terenie;

– Zmiany w postrzeganiu przez obywateli oraz tworzenie zaangażowania na potrzeby wdrażania NBS w przestrzeni publicznej;

– Polepszenie zdrowia psychicznego osób, na które miały wpływ działania NBS w ramach PACT.

Dźwignia 2. Zaangażowanie interesariuszy

– Zreplikowana metoda, która umożliwia zaangażowanie interesariuszy we wdrażanie NBS;

– Aktywne zaangażowanie szerokiego kręgu interesariuszy w lokalne sieci interesariuszy na rzecz CCA;

– Duża liczba interesariuszy zmieniających nawyki, wdrażających NBS na gruntach prywatnych.

Dźwignia 3. Wykorzystanie danych i technologii cyfrowych

– Narzędzie cyfrowe, którego celem jest ułatwienie przyjmowania NBS przez obywateli, w tym element gamifikacji;

– Powiązanie obywateli w Internecie z lokalnymi przedsiębiorstwami w sektorze ekologizacji, ożywianie lokalnej gospodarki, co prowadzi do tworzenia miejsc pracy;

– Sprawozdanie na temat uczestnictwa, ewolucji bazy wsparcia, postrzegania NBS, wpływu na zdrowie psychiczne oraz liczby i rodzajów NBS realizowanych w ogródkach uczestników.

Pasieka z budką dla owadów w LEUVEN

Ponadto wdrożenie NBS w lokalizacjach PACT będzie miało również istotny wpływ na szereg wskaźników środowiskowych:

– Sekwestracja CO2;  

– Poprawa jakości powietrza;

– Zwiększona odporność na powodzie i podtopienia;

– Zmniejszony zasięg Miejskiej Wyspa Ciepła;

– Zmniejszone zużycie wody;

– Polepszona jakość gleby;

– wilgotność gleby;

– Zmniejszenie liczby gatunków obcych;

zmiany stopnia uszczelniania gleby/nieprzepuszczalnych powierzchni;

– Zwiększona liczba obserwowanych gatunków dzikiej fauny i flory oraz zmniejszenie liczby inwazyjnych gatunków obcych (badania bioróżnorodności).

Wymienione powyżej wskaźniki środowiskowe  będą ściśle monitorowane w miejscach pilotażowych   i replikacji w Leuven, przy użyciu kilku czujników in situ. Czujniki te zostaną rozbudowane w oparciu o istniejącą, niedawno zainicjowaną sieć inteligentnych czujników dla przystosowania się do zmiany klimatu, która obejmuje zasady nauki i zaangażowania obywateli (np. Leuven.cool).

Dane uzyskane z monitorowania in situ w ośrodkach pilotażowych będą powiązane z metrykami pokrycia terenu i użytkowania gruntów uzyskanymi z obrazów satelitarnych i lotniczych (w tym obrazów LiDAR). Przestrzenne modele ilościowe łączące pokrycie/wykorzystanie gruntów miejskich ze wskaźnikami środowiskowymi umożliwią ekstrapolację wyników dla Leuven na zieleń (pochodzących z lokalnych obrazów satelitarnych i lotniczych) w Madrycie i Krakowie, umożliwiając w ten sposób grupie badawczej obliczenie ogólnego wpływu projektu.

Natomiast wpływ NBS – wdrożonych w lokalizacjach PACT – na wskaźniki społeczno-gospodarcze będzie monitorowany w ramach Poddziałania D1.2 i obejmie:

– utworzone miejsca pracy;

– liczbę replikacji/transferu;

– zmianę średniej lub mediany ceny gruntów i nieruchomości. Ma to na celu zebranie informacji na temat ewentualnych negatywnych mechanizmów sprzężenia zwrotnego, takich jak gentryfikacja i wykluczenie społeczne;

– liczbę podmiotów/osób objętych zasięgiem/które uświadomiono;

– liczbę sesji/wyświetleń strony internetowej użytkownika w ciągu roku w trakcie projektu;

– liczbę podmiotów/osób zmieniających zachowania + postrzeganie obywateli + dobre samopoczucie psychiczne.