Replikacja działań pilotażowych

Replikacja działań pilotażowych w Madrycie i Krakowie

Replikacja rozwiązań jest nieodłączną częścią PACT. Po początkowej fazie pilotażowej PACT przewiduje kompleksową fazę replikacji, w której planowane są działania w Leuven, Madrycie i Krakowie. Madryt i Kraków zostały uznane za odpowiednie miejsca replikacji z kilku powodów:

– różnorodność geograficzna;

– różnorodność kulturowa;

– różnorodność klimatu/temperatury;

– różnorodność rozmiarów.

Ta różnorodność, w zakresie zróżnicowanych parametrów, jest warunkiem wstępnym do testowania możliwości powielania w odmiennych warunkach. Jeżeli metody opracowane w ramach PACT mogą być dostosowane do każdego z obiektów replikacji projektu, zdecydowanie wskazuje to na możliwość ich powielenia.

Aby replikować działania pilotażowe Leuven, Madryt i Kraków będą najpierw współpracować  z Democratic Society i Dark Matter Labs w celu dostosowania metod replikacji opracowanych przez Democratic Society na koniec fazy pilotażowej do ich konkretnych zadań (Działanie C7). Democratic Society przyczyni się do tego procesu dzięki wiedzy o określonym mieście i znajomości sieci lokalnej, którą zbuduje w ciągu pierwszego roku w ramach programu HCC (Democratic Society ma „łącznika lokalnego” w każdym mieście uczestniczącym w programie, który ma służyć jako most między programem a miastem), podczas gdy Dark Matter Labs zbada szerszy zestaw warunków sprzyjających (polityka, regulacje, finansowo) związanych z zaangażowaniem obywateli i interesariuszy. Wyniki tego procesu będą stanowić dwa miejskie plany replikacji, jeden dla Madrytu i jeden dla Krakowa, opracowane przez Dark Matter Labs. Tego rodzaju dostosowane podejście ma zasadnicze znaczenie, ponieważ powielanie wpływu podejścia Leuven NBS w Madrycie i Krakowie nie będzie polegać na prostym przyjęciu narzędzi i strategii Leuven, lecz raczej na opracowaniu specyficznych wersji dla Madrytu i Krakowa.

Działania w zakresie replikacji w Madrycie będą zbieżne w jednym miejscu projektu, w dzielnicy Usera. Dzielnica Usera, która znajduje się niekorzystnej sytuacji, osiąga wyniki poniżej średniej w zakresie kluczowych wskaźników społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych; charakteryzuje się niską jakością powietrza i jest bardziej podatna na skutki zmian klimatycznych. Jednak dzielnica posiada również znaczny kapitał społeczny i szczyci się najbardziej aktywnymi społecznościami lokalnymi, co czyni ją podatnym gruntem do zaangażowania mieszkańców. W ujętej w projekcie części Madrytu znajduje się szkoła podstawowa, pobliska ulica, przestrzeń zewnętrzna i place otaczające ulicę oraz przylegający do niej obszar mieszkaniowy. Chociaż szkoła i sąsiadująca z nią ulica są własnością publiczną, to dzielnica mieszkaniowa stanowi model własności hybrydowej – własności prywatnej zarządzanej przez podmioty publiczne.

Działania Madrytu będą miały na celu zaangażowanie zarówno interesariuszy (szkoły), jak i obywateli (mieszkańców tego obszaru), a ich działania będą prowadzone wspólnie przez miasto Madryt i Uniwersytet Politecnica de Madrid (UPM), zgodnie z miejskim planem replikacji, współtworzonym      z udziałem organizacji Democratic Society i Dark Matter Labs. Aby pomóc w realizacji planu, Democratic Society i Dark Matter Labs zapewni stałe wsparcie i coaching (Działanie C7).

W przeciwieństwie do Madrytu replikacja w Krakowie odbędzie się w kilku różnych miejscach, a także w ramach odrębnych działań na rzecz zaangażowania obywateli i zaangażowania interesariuszy.

W chwili wytypowania pierwszej lokalizacji pod budowę ogrodu deszczowego zostaną zaangażowani obywatele w jego projektowanie.  Po rozpoczęciu tego procesu, zgodnie z przykładem Leuven, miasto wybierze drugie miejsce replikacji  poprzez otwarte zaproszenie.

Aby zaangażować mieszkańców w tworzenie tego obszaru, Kraków przeprowadzi serię warsztatów dotyczących współprojektowana. Będą one służyć zarówno do wypracowania wspólnego projektu dla tego terenu, jak i do edukowania obywateli o znaczeniu i korzyści z ponownego wprowadzania przyrody do miast.  Oprócz warsztatów mających na celu współtworzenie projektu NBS dla obszaru publicznego, Kraków przeprowadzi warsztaty mające na celu inspirowanie i wspieranie mieszkańców w celu wprowadzenia NBS na ich własność prywatną.

W ramach działań na rzecz zaangażowania interesariuszy Kraków wdroży NBS w postaci przywrócenie naturalnego charakteru trzech miejsc stanowiących otoczenie budynków użyteczności publicznej.  Pozwoli to nie tylko na bezpośrednie wzmocnienie środowiska otaczającego te instytucje, ale także będzie stanowić przykład dla podmiotów prywatnych i ustanowi nowy standard dla przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rozwoju miasta.  Aby projekt ten był realizowany wspólnie z mieszkańcami i identyfikowali się oni z jego realizacją Kraków zaangażuje kierownictwo jednostki, pracowników i klientów jednostki w proces wspólnego projektowania.

Cyfrowy komponent działań pilotażowych Leuven nie zostanie przeniesiony bezpośrednio do Krakowa będzie on opierać się na istniejącej platformie cyfrowej dostępnej tylko we Flandrii. Niemniej jednak, Dark Matter Labs uwzględni ją w zakresie swojej pracy z Madrytem i Krakowem, starając się wspólnie z nimi zaprojektować alternatywne rozwiązania cyfrowe, które, odzwierciedlając podstawowe podejście Leuvena, dostosują ją do specyficznego kontekstu i potrzeb dwóch pozostałych miast.

Tak jak w przypadku Madrytu, działania Krakowa dotyczące zaangażowania obywateli i interesariuszy zostaną oparte o miejski plan replikacji, który Kraków będzie współprojektował z udziałem organizacji Democratic Society i Dark Matter Labs (Działanie C7).