Planowane działania


Na planowane działania w ramach projektu PACT składają się:


• Jedno działanie przygotowawcze (A1)
• Siedem działań wdrożeniowych (C1 – 7)
• Jedno działanie monitorujące (D1)
• Jedno działanie w zakresie komunikacji i rozpowszechniania (E1)
• Jedno działanie dotyczące zarządzania projektami (F1).
Pierwsze trzy działania wdrożeniowe (C1 – 3) dotyczą Leuven i mają charakter pilotażowy. Działanie C1 polega na wdrożeniu NBS w Spaanse Kroon – dzielnicy miasta Leuven. W pierwszej kolejności działanie to zakłada zaangażowanie mieszkańców dzielnicy w proces współtworzenia projektu NBS dla przestrzeni publicznych obiektu. Efektem działania będzie zagospodarowanie terenu w kształcie uzgodnionym ze społecznością lokalną.
Ponadto miasto będzie zachęcać mieszkańców do zastosowania NBS na ich prywatnych posesjach. Proces ten będzie wspomagany przez opracowane narzędzie cyfrowe w ramach Działania C2, które umożliwi obywatelom określenie odpowiednich rodzajów NBS dla ich nieruchomości.
Na podstawie działań C1 i C2 Democratic Society opracuje realną metodę zaangażowania obywateli w rozmieszczanie NBS.

Działanie C3 dotyczy ośrodka opieki mieszkaniowej Ter Putkapelle. Leuven 2030 będzie tam współpracować z udziałowcami Zorg Leuven, właścicielami obiektu, aby zaangażować kierownictwo zakładu i mieszkańców w proces współprojektowania. Democratic Society będzie prowadzić proces współprojektowania, podczas gdy strona trzecia – Terra Therapeutica-zapewni, że wybrane NBS będą dostosowane do potrzeb osób starszych w zakładzie. Aby wdrożyć NBS, Zorg Leuven będzie korzystać z zamówień publicznych. Na podstawie Działania C3, Leuven 2030 i Democratic Society wypracują dającą się powielać metodę w celu zaangażowania interesariuszy we wdrażanie NBS.

Następne działania będą polegały na powieleniu zadań ukierunkowanych w Leuven, Madrycie i Krakowie (odpowiednio Działania C4, C5 i C6).
W ramach wszystkich poprzednich działań wdrożeniowych prowadzone będzie Działanie C7, Participation Hub-Centrum partycypacyjne. Centrum kierowane jest przez Democratic Society, a jego zadaniem jest monitorowanie, refleksja nad wieloma procesami zaangażowania PACT i ich wspieranie. W ramach tej pracy Dark Matter Labs będzie współpracować z Madrytem i Krakowem w celu opracowania planów replikacji specyficznych dla danego miasta.