LIFE PACT

LIFE PACT to:


• Wdrożenie rozwiązań opartych na naturze (Nature-based Solutions – NBS) w kilku miejscach pilotażowych i replikacyjnych w celu adaptacji miasta do zmian klimatu;
• Utworzenie w Krakowie 2 ogrodów deszczowych i zielone zagospodarowanie 3 przestrzeni publicznych stanowiących miejskie wyspy ciepła
• Opracowanie i przetestowanie metod angażowania obywateli i podmiotów zainteresowanych tworzeniem NBS;
• Poszerzenie bazy wiedzy o NBS poprzez opracowanie cyfrowego narzędzia ułatwiającego, śledzącego i analizującego

DANE ADMINISTRACYJNE

Nr referencyjny: LIFE20 CCA/BE/001710

Akronim: LIFE PACT

Data rozpoczęcia: 01/09/2021

Data końcowa: 31/08/2025

Budżet całkowity: 3,944,564 €

Wkład UE: 2 128 172 €

Lokalizacja projektu: Leuven-Madryt-Kraków

CELE
Nadrzędnym celem projektu LIFE PACT jest opracowanie i przetestowanie zintegrowanego podejścia do adaptacji do zmian klimatu w miastach (CCA), które opiera się na wysiłkach wielu interesariuszy, w tym władz lokalnych, obywateli, uniwersytetów i podmiotów prywatnych, aby skuteczniej wdrożyć rozwiązania oparte na naturze (NBS).

KONTEKST
Po kilku suchych latach, kolejnych powodziach i falach upałów Leuven, Kraków i Madryt postanowiły zwiększyć swoją odporność na zmiany klimatu i wspólnie podjąć działania. Miasto Leuven przyjęło strategie dotyczącą wód opadowych, suszy i strategię zieleni. Te trzy strategie przekształciło w plany działania, obejmujące komunikację i podnoszenie świadomości oraz pracowało projekt, do którego realizacji zaprosiło międzynarodowych partnerów m.in. miasta Kraków i Madryt.
Za swoje wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu Leuven otrzymało w 2018 r. nagrodę Komisji Europejskiej „Zielony Liść”. W 2020 roku Leuven otrzymało nagrodę Europejskiej Stolicy Innowacji.

Realizacja LIFE PACT wdroży rozwiązania oparte na naturze (Nature-based SolutionsNBS) w dwóch ośrodkach pilotażowych w mieście Leuven. W tym celu miasto opracuje metody zaangażowania obywateli (lokalizacja pilotażowa 1) i interesariuszy (lokalizacja pilotażowa 2). W lokalizacjach pilotażowych miasto Leuven będzie współprojektować NBS z obywatelami, zarówno dla przestrzeni publicznych, jak i dla prywatnych przestrzeni zewnętrznych obywateli. Wykorzystany zostanie także system czujników służący do śledzenia efektów ekologicznych przedsięwzięcia.

Po zakończeniu etapu pilotażowego zespół projektowy powieli ukierunkowane działania w Leuven, Madrycie i Krakowie. Projekt wprowadza w życie założenia Europejskiego Paktu Klimatycznego poprzez aktywizację wszystkich sektorów społeczeństwa do podjęcia działań na rzecz neutralnej i odpornej na zmiany klimatu przyszłości. Zakłada osiągnięcie tego celu w sposób zintegrowany, poprzez uruchomienie wielu dźwigni jednocześnie (zaangażowanie obywateli, zaangażowanie interesariuszy oraz wykorzystanie danych i technologii cyfrowych) oraz poprzez ukierunkowanie ich zarówno na przestrzenie publiczne, jak i prywatne.

Głównym, odczuwalnym efektem LIFE PACT będzie wdrożenie NBS w lokalizacjach pilotażowych i replikacji ich w Krakowie i Madrycie. Długotrwale wszystkie związane z nim korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze będą ze sobą powiązane. Ponadto PACT będzie miał długoterminowy wpływ dzięki zestawowi metod, które można powielać w celu zaangażowania obywateli i interesariuszy, a które inne miasta będą mogły przyjąć, aby skuteczniej wdrażać swoje projekty środowiskowe.
Projekt przyczyni się do realizacji celów UE związanych z priorytetowym obszarem Zarządzania Klimatem i Informacji o Klimacie w szczególności polityki dotyczącej adaptacji do zmian klimatu, poprzez opracowanie i przetestowanie powtarzalnych metod angażowania obywateli i interesariuszy we wdrażanie NBS.

WYNIKI

Oczekiwane rezultaty:

Replikowalna metoda angażowania obywateli we wdrażanie NBS;
• Uświadomienie wielu obywateli o korzyściach płynących z NBS, tworzenie poczucia akceptacji dla ich wdrażania, a także zachowań i stosowanie NBS na prywatnych posesjach;
• Zmiana sposobu postrzegania przez obywateli, tworzenie poczucia akceptacji dla wdrażania NBS w przestrzeni publicznej, poprawa zdrowia psychicznego osób, na które wpłynęły działania PACT w zakresie NBS;
• Aktywne zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy, podmiotów publicznych, właścicieli terenów w lokalne sieci działające na rzecz CCA;
• Przyjazne użytkownikowi narzędzie cyfrowe mające na celu ułatwienie stosowania NBS;
• Łączenie obywateli w Internecie z lokalnymi firmami z branży ekologicznej, co pobudza lokalną gospodarkę i prowadzi do tworzenia miejsc pracy;
• Raport na temat uczestnictwa, rozwoju bazy wsparcia, sposobu postrzegania NBS, wpływu na zdrowie psychiczne oraz liczby i rodzajów NBS wdrożonych w ogrodach uczestników;
• Wdrożenie NBS w miejscach realizacji projektu LIFE PACT będzie miało również istotny wpływ na szereg wskaźników środowiskowych: wychwytywanie CO2, poprawa jakości powietrza, poprawa odporności na powodzie, zmniejszenie efektu miejskich wysp ciepła, zmniejszenie zużycia wody, poprawa jakości gleby, zmniejszenie liczby gatunków obcych oraz zwiększenie liczby obserwowanych gatunków rodzimych.

Beneficjenci

Nazwa

Rodzaj

Stad Leuven

Beneficjęt koordynujący

Demsoc(The Democratic Society AISBL), Belgia

Współbeneficjent

KU Leuven(Katholieke Universiteit Leuven), Belgia

Współbeneficjent

ZL(Zorg Leuven), Belgium

Współbeneficjent

L2030(Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw), Belgia

Współbeneficjent

DML(Dark Matter Laboratories B.V.), Niderlandy

Współbeneficjent

Kraków(Gmina Miejska Kraków), Polska

Współbeneficjent

UPM(Universidad Politécnica de Madrid), Hiszpania

Współbeneficjent

Madryt(Ayuntamiento de Madrid (Madrid City Council)), Hiszpania

Współbeneficjent