INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna w Krakowie, Os. Szkolne 27, 31-977 Kraków, jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków (dalej KEGW) jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z realizacją zadań statutowych KEGW.

W związku z powyższym, informujemy, że:

  1. KEGW wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane identyfikacyjne IOD: Maciej Potoczny

Dane kontaktowe IOD: Os. Szkolne 27, 31-977 Kraków;

adres e-mail: iod@kegw.krakow.pl

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań KEGW, realizowanych w interesie publicznym, przede na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, ewentualnie na podstawie Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, lub w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Mogą być tez przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na KEGW, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników KEGW, merytorycznie odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych zadań oraz przez ich przełożonych.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest KEGW.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody, ale pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.  

8. W przypadku naruszenia Państwa praw, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.